ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN


Cô Hoàng Thị Như Quỳnh

  • Chức danh: Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên

  • Giáo viên: Hóa họcCô Trần Thị Hương

Giáo viên: Hóa học

Cô Phạm Quỳnh Anh

Giáo viên Sinh học

Thầy Nguyễn Thành Công

Giáo viên: Sinh học


Cô Dương Thị Đào Bích

Giáo viên: STEAM

Thầy Nguyễn Tân Thành

Giáo viên Hóa học

Cô Nguyễn Thị Hảo

Giáo viên: Vật lí

Cô Nguyễn Thanh Huyền

Giáo viên: STEAM

Cô Nguyễn Thị Loan

Giáo viên: Sinh học

Cô Đỗ Thị Thanh Hoa

Giáo viên: Sinh học