KHUNG NĂNG LỰC

Ngoài phát triển các năng lực chung, học sinh trường Phổ Thông Liên Cấp H.A.S còn được hình thành và phát triển các năng lực khoa học tự nhiên như:

  1. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học

  2. Phân tích và giải thích dữ liệu

  3. Phát triển và sử dụng mô hình

  4. Kĩ năng viết văn bản kĩ thuật

Thông qua giải quyết các vấn đề thực tiễn gắn liền với kiến thức bài học.

Chi tiết khung năng lực khoa học tự nhiên xem tại đây!